CISCO ZERO TRUST

Cisco® Zero Trust là một cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo tất cả quyền truy cập trên các mạng, ứng dụng và môi trường của bạn. Nó giúp truy cập an toàn từ người dùng, thiết bị người dùng cuối, API, IoT, …

Có một sự thay đổi trong bối cảnh CNTT, người dùng, thiết bị và đám mây của CNTT đã di chuyển quyền kiểm soát và khả năng hiển thị bên ngoài mạng truyền thống. Kết quả là, có nhiều điểm truy cập tăng lên, bề mặt tấn công lớn hơn, và có nhiều khoảng trống trong việc quản trị.

Với phương pháp bảo mật truyền thống, khái niệm Trust dựa trên vị trí vật lý mạng mà xử lý những yêu cầu truy cập

Với phương pháp Zero Trust, khái niệm Trust được thiết lập cho mọi yêu cầu truy cập, bất kể yêu cầu đến từ đâu. Với phương pháp Zero Trust có những kết quả tốt hơn như

  • Đảm bảo quyền truy cập trên các ứng dụng và mạng của bạn
  • Đảm bảo chỉ có đúng người dùng và thiết bị có quyền truy cập
  • Hỗ trợ những thiết bị của riêng bạn (BYOD), ứng dụng đám mây, môi trường lai và hơn thế nữa

Cisco Zero Trust cung cấp truy cập an toàn trên các ứng dụng và môi trường của bạn, từ bất kỳ người dùng, thiết bị và vị trí nào, bảo vệ chống lại các khoảng trống về tầm nhìn và giảm bề mặt tấn công của bạn.

Cisco Zero Trust cho phép bạn:

  • Thực thi nhất quán các kiểm soát dựa trên chính sách
  • Tăng khả năng hiển thị cho người dùng, thiết bị, thành phần và hơn thế nữa trên toàn bộ môi trường của bạn
  • Nhận nhật ký, báo cáo và cảnh báo chi tiết có thể giúp bạn phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa tốt hơn.

Giải pháp - Dịch vụ liên quan